Zgromadzenie Wspólników jest najważniejszym organem i najwyższą władzą Spółki, reprezentowaną przez Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego.

 Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, do kompetencji której należy:

a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach działalności,
b) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań sprawozdań, bilansów, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonych
   kontroli,

e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
g) prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
h) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
i) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
j) decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
k) opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych, - uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
l) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
m) opiniowanie wniosków Zarządu o zaciąganiu średnio i długoterminowych kredytów,
n) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
o) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki.
 
Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący - Maciej Krystek
Zastępca Przewodniczącego - Przemysław Woliński
Sekretarz - Bogdan Kaliński 

Zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
a) zgłaszanie Spółki do rejestru sądowego
b) zgłaszanie zmian dotyczących Spółki w sądzie rejestrowym
c) prowadzenie księgi udziałów
d) składanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych
e) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników
f) opracowywanie projektów planów wieloletnich i rocznych Spółki
g) ustalanie projektów regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki oraz wnioskowanie zmian
h) ustanawianie pełnomocnictw i prokury

Zarząd Spółki reprezentują :

Zbigniew Wyszogrodzki -  Prezes Zarządu
Piotr Rama -  Z-ca Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych