Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 10.06.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

10.06.2019 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na: „Wykonaniu robót budowlanych polegających na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem: 2 szt. wielofunkcyjnych dystrybutorów paliw, 2 szt. dystrybutorów AdBlue, zbiornika podziemnego AdBlue o pojemności 5 m3 na stacji paliw znajdującej się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-04/19
Nazwa Przetarg otwarty na realizację zadania polegającego na: „Wykonaniu robót budowlanych polegających na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem: 2 szt. wielofunkcyjnych dystrybutorów paliw, 2 szt. dystrybutorów AdBlue, zbiornika podziemnego AdBlue o pojemności 5 m3 na stacji paliw znajdującej się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 25.06.2019 r., do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 25.06.2019 r., o godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

10.06.2019 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-04/19

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, należy skorzystać z łącza: SIWZ MZK.PZ-251-04/19