Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405607
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Władze Spółki

PostHeaderIcon Zgromadzenie wspólników


Zgromadzenie Wspólników jest najważniejszym organem i najwyższą władzą Spółki, reprezentowaną przez Prezydenta
Torunia Michała Zaleskiego.

 

PostHeaderIcon Rada Nadzorcza

 Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący - Maciej Krystek
Z-ca Przewodniczącego - Marcin Deluga 
Sekretarz - Bogdan Kaliński 

Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, do kompetencji której należy:

- sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach działalności,
- coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań sprawozdań, bilansów, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonych kontroli,
- stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
- prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
- opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
- wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
- opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych, - uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
- wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
- opiniowanie wniosków Zarządu o zaciąganiu średnio i długoterminowych kredytów,
-powoływanie i odwoływanie Zarządu,
-nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki.

 

PostHeaderIcon Prokurent

Aldona Smól - Prokurent

 

PostHeaderIcon Zarząd

Zarząd Spółki reprezentują :

Zbigniew Wyszogrodzki -  Prezes Zarządu
Piotr Rama -  Z-ca Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych

 Zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
-zgłaszanie Spółki do rejestru sądowego
-zgłaszanie zmian dotyczących Spółki w sądzie rejestrowym
-prowadzenie księgi udziałów
-składanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych
-zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników
-opracowywanie projektów planów wieloletnich i rocznych Spółki
-ustalanie projektów regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki oraz wnioskowanie zmian
-ustanawianie pełnomocnictw i prokury