Autor/ osoba odpowiedzialna: Zbigniew Wyszogrodzki
Data wytworzenia: 22.06.2018
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MZK W TORUNIU SP. Z O.O. (plik .pdf)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Janusz Szymański, Zbigniew Wyszogrodzki
Data wytworzenia: 08.07.2015, 22.06.2018
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY z 08.07.2015 roku (plik .pdf)

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO z 22.06.2018 roku (plik .pdf)

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO z 22.06.2018 roku - załącznik (plik .pdf)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Jarosław Chruściński
Data wytworzenia: 08.10.2018
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

1. Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasta Toruń, mającego charakter użyteczności publicznej, polegającego na świadczeniu usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego.

2. Spółka może wykonywać także zadania własne Gmin – stron porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego.

3. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);

2) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);

3) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);

4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

5) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);

6) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);

7) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z);

8) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);

9) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

10) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);

11) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);

12) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);

13) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);

14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

15) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);

16) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);

18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

19) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

20) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);

22) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);

23) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);

24) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);

25) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

26) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

27) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z);

28) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);

29) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z).

Autor/ osoba odpowiedzialna: Jarosław Chruściński
Data wytworzenia: 08.10.2018
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

Gmina Miasta Toruń posiada całość udziałów spółki - 54.753 udziały o łącznej wartości 54.753.000,00 zł.