Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MZK W TORUNIU SP. Z O.O. alt

Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu,

 

§ 2. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, zwany w dalszej części Regulaminu

 

Organizacyjnego zakładem działa w szczególności na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm),
 4. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
 5. uchwały nr 53/90 Rady Miejskiej Torunia z 13 października 1990 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Toruniu,
 6. uchwały nr 770/05 Rady Miasta Torunia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Toruniu,

§ 3. Siedzibą zakładu jest Miasto Toruń.

 

§ 4. Przedmiotem działania zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zbiorowych przewozów pasażerskich na terenie miasta Torunia. Zakład może nadto świadczyć inne drobne usługi materialne i niematerialne.

 

Rozdział 2
ZASADY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

§ 5. 1) Działalnością zakładu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor,

2) dyrektora zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Torunia. Dyrektora zatrudnia się po przeprowadzeniu konkursu,

3) dyrektor kieruje działalnością zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonegoprzez Prezydenta Miasta Torunia,

4) dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie zakładuprzed Prezydentem Miasta Torunia,

5) dyrektor kieruje zakładem przy pomocy:

- zastępcy dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych,

- zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych – głównego księgowego,

- kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 

Rozdział 3
ZADANIA DYREKTORA, ZASTĘPCY DYREKTORA, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

 

§ 6. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) realizacja zadań statutowych,

2) należyta organizacja pracy,

3) formułowanie i podział zadań zakładu pomiędzy piony i komórki organizacyjne tak, aby zapewniło to optymalną realizację tych zadań,

4) zastosowanie odpowiednich metod technicznych i organizacyjnych dla optymalnej realizacji zadań zakładu,

5) dobór ludzi i takie oddziaływanie na nich, by należycie przyczyniali się do realizacji zadań statutowych zakładu,

6) zabezpieczenie tajemnicy służbowej i ochrony mienia powierzonego przez Radę Miasta zakładowi,

7) wydawanie zarządzeń i poleceń wszystkim pracownikom zakładu,

8) ustalanie polityki kadrowej, zatrudnienia i płac,

9) przygotowywanie rocznych planów ustalanych w oparciu o zlecone przez Prezydenta Miasta zadania i przedkładanie ich Radzie Miasta przy zatwierdzaniu budżetu miasta,

10) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć zabezpieczających prawidłową realizację zadań statutowych,

11) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia prawidłowych warunków pracy załogi zakładu,

12) podejmowanie w uzgodnieniu z działającymi w zakładzie organizacjami związkowymi decyzji w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

13) realizacja uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta,

14) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony mienia,

15) kierowanie całokształtem zadań obrony cywilnej i obronności w zakładzie,

16) wykonywanie czynności prawnych w imieniu zakładu,

17) zabezpieczenie właściwego trybu podejmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli i pracowników,

18) zapewnienie przestrzegania przepisów kodeksu pracy, dyscypliny pracy i właściwego wykorzystania czasu pracy przez załogę,

19) reprezentowanie zakładu na zewnątrz,

20) decydowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, w sprawach osobowych pracowników,

21) sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w zakładzie,

22) organizowanie i zapewnianie prawidłowego działania kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, a także należyte wykorzystywanie wyników kontroli oraz audytu,

23) udzielanie informacji (z zakresu działalności zakładu) - Prezydentowi Miasta oraz środkom masowego przekazu.

24) przygotowanie rocznego/kwartalnego sprawozdania jednostki w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz statucie jednostki,

25) nadzór nad całością gospodarki finansowej jednostki

§ 7. 1. Z-ca dyrektora ds. techniczno - eksploatacyjnych oraz z-ca dyrektora ds. ekonomicznych - główny księgowy realizują zadania wyznaczone im przez dyrektora i przed nim ponoszą odpowiedzialność za ich wykonanie.

2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio podległych, w zakresie ustalonym przez dyrektora,

2) zapewnienie prawidłowego współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych pionu między sobą oraz z pozostałymi jednostkami

organizacyjnymi zakładu,

3) opracowywanie zakresu zadań i obowiązków dla pracowników swojego pionu,

4) wprowadzanie zmian i usprawnień organizacyjnych w podległych komórkach bez naruszania struktury organizacyjnej zakładu oraz w ramach ustalonej etatyzacji dla podległego pionu,

5) nadzorowanie całokształtu spraw z zakresu działalności podległych komórek organizacyjnych,

6) kierowanie pracą podległych pracowników - instruowanie ich i szkolenie,

7) realizacja i koordynacja prac i obowiązków w zakresie umacniania obronności zakładu

- zgodnie z rocznym planem OC,

8) zapewnianie na organizowanych stanowiskach bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego,

9) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 8. Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych jest odpowiedzialny w szczególności za:

 1. utrzymanie sprawności technicznej taboru komunikacyjnego, torów, sieci oraz obiektów i urządzeń, a także organizację przewozów pasażerskich,
 2. organizowanie sprawnej, odpowiadającej potrzebom miasta komunikacji autobusowej i tramwajowej przy należytym wykorzystaniu będącego w użytkowaniu taboru,
 3. zapewnienie prowadzenia prawidłowej eksploatacji oraz remontów taboru autobusowego i tramwajowego oraz torów, sieci trakcyjnej i urządzeń energetycznych,
 4. zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa wszystkich maszyn i urządzeń oraz prawidłowej eksploatacji zakładowych środków trwałych,
 5. prowadzenie całokształtu działalności inwestycyjnej zakładu,
 6. zabezpieczenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego zakładu,
 7. zabezpieczenie zakładu w obsługę transportu gospodarczego przy pełnym przestrzeganiu zasad prawidłowego gospodarowania tymi środkami,
 8. zapewnienie przestrzegania w podległym pionie zasad dyscypliny pracy, pełnego wykorzystania czasu pracy załogi, wysokiej wydajności pracy, oszczędnej gospodarki materiałowej,
 9. przewodniczenie Zakładowej Komisji BHP,
 10. inicjowanie i rozwijanie postępu techniczno-organizacyjnego w kierowanym pionie,
 11. analizowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 12. zapewnienie prawidłowej kontroli funkcjonalnej podległego pionu oraz prawidłowego działania wyodrębnionej komórki kontroli technicznej,
 13. ustalanie rozwiązań technicznych związanych z realizacją planu postępu technicznego,modernizacją oraz wdrażaniem nowoczesnych i bezpiecznych metod pracy.

§ 9. Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych – główny księgowy jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) prawidłowe prowadzenie rachunkowości zakładu

2) ustalanie planów działalności rzeczowej i finansowej, sprawowanie i organizowanie kontroli wewnętrznej zakładu,

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zakładu,

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) reprezentowanie zakładu w sprawach ekonomiczno-finansowych,

6) informowanie dyrektora o podjętych decyzjach, zwłaszcza tych, które dotyczą działalności zakładu w zakresie zmian organizacyjnych, współdziałania kilku pionów oraz rzutują na wyniki działalności gospodarczej zakładu,

7) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności i gospodarowania w zakładzie,

8) zarządzanie, kierowanie i nadzór nad działalnością zakładu w zakresie zagadnień ekonomicznych mających na celu:

- doskonalenie metod planowania działalności podstawowej i pomocniczej,

- usprawnienie ewidencji i sprawozdawczości,

- racjonalne gospodarowanie funduszem płac,

9) analizę, kontrolę i ocenę zadań gospodarczych realizowanych przez zakład,

10) inicjowanie i rozwijanie postępu organizacyjnego w zakładzie,

11) organizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej zakładu,

12) określanie zasad pracy podległym pracownikom w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej, kosztów i sprawozdawczości finansowej,

13) żądanie wyjaśnień ustnych i pisemnych od pracowników zakładu celem usunięcia nieprawidłowości zwłaszcza w zakresie: obiegu dokumentów, systemu kontroli wewnętrznej, systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej.

§ 10. W razie nieobecności dyrektora trwającej ponad 1 dzień - zastępca dyr. ds. ekonomicznych uprawniony jest do zastępowania dyrektora (z wyłączeniem spraw wyraźnie określonych przez dyrektora i zastrzeżonych do jego wyłącznej decyzji).

 

Rozdział 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

 

§ 11.1. W skład zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznaczaniu akt stosują symbole:

1) dział spraw pracowniczych (DP),

2) dział programowania i kontroli ruchu (DK),

3) zamówienia publiczne (DZ),

4) stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (DB),

5) stanowisko ds. organizacyjnych (DO),

6) audytor wewnętrzny (DA),

7) obsługa prawna (DR),

8) stanowisko ds. przeciwpożarowych (DS),

9) obrona cywilna – kancelaria tajna (DC),

10) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (DN),

11) rzecznik prasowy (DM),

12) kontrola techniczna (TK),

13) oddział ruchu autobusowego (TS),

14) oddział tramwajowy (TT),

15) oddział napraw i obsługi taboru autobusowego oraz transportu (TA),

16) dział finansowo – księgowy (EF),

17) dział taryfowo – biletowy (EB),

18) dział płac (EP),

19) stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, planowania i analiz (EK).

20) informatyk (DI)

2.Strukturę organizacyjną zakładu określa schemat struktury organizacyjnej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 5

 

ROZDZIAŁ 5.
PODSTAWOWE ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 12. DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH :

1) planuje we współdziałaniu z dyrektorem i kierownikami komórek organizacyjnych potrzeby kadrowe zakładu

2) redukuje, dobiera i przyjmuje pracowników,

3) prowadzi dokumentację osobową pracowników,

4) organizuje i kontroluje zorganizowane formy szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz z zakresu bhp,

5) współpracuje z Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem Pracy,

6) sporządza sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia i polityki socjalnej,

7) wydaje legitymacje ubezpieczeniowe oraz legitymacje pracownicze

8) nadzoruje oraz organizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności:

- prowadzi dokumentację związaną z zawieraniem umów o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej,

- współdziała z lekarzem sprawującym opiekę lekarską nad pracownikami w zakresie terminów badań profilaktycznych,

- kieruje na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych,

9) kontroluje przestrzeganie w zakładzie dyscypliny pracy i regulaminu pracy,

10) kompletuje dokumentację i kieruje pracowników na emeryturę lub rentę,

11) prowadzi archiwum zakładowe,

12) obsługuje sekretariat, rozlicza opłaty za telefony oraz dokonuje rozliczeń portoryjnych.

§ 13. DZIAŁ PROGRAMOWANIA I KONTROLI RUCHU:

1) przygotowuje dane do rozkładów jazdy:

- pomiary czasów przejazdu, długości linii, odległości międzyprzystankowych, prędkości itp.,

2) opracowuje rozkłady jazdy, sporządza tabliczki i rozmieszcza je na przystankach,

3) organizuje pomiary napełnienia taboru,

4) nadzoruje sprawne, bezpieczne i punktualne kursowanie taboru na liniach,

5) kontroluje przestrzeganie przez kierowców i motorniczych Prawa o ruchu drogowym, Instrukcji Służby Ruchu oraz innych przepisów, zarządzeń, a także

bieżących okólników wewnętrznych,

6) sporządza informacje o zmianach tymczasowych i stałych na liniach komunikacji miejskiej dla mediów i na przystankach,

7) sprawdza stan elementów wyposażenia przystanków, uzupełnia brakujące i wymienia zniszczone rozkłady jazdy, słupki i znaki przystankowe oraz chorągiewki,

8) prowadzi sprawy kolizji i wypadków z udziałem pojazdów MZK oraz roszczeń skierowanych do zakładu,

9) na bieżąco współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi w sprawach dokumentacjii odszkodowań,

10) rozpatruje wnioski i propozycje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej i przygotowuje odpowiedzi wnioskującym,

11) współpracuje z Miejskim Zarządem Dróg i Sekcją Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,

12) prowadzi dochodzenia służbowe w sprawach skierowanych w trybie skarg i wniosków do zakładu i rozwiązuje je.

13) nadzoruje prace zlecone w zakresie bieżącego utrzymania w czystości przystanków i pętli (w zimie zwalczanie gołoledzi, usuwanie śniegu z torowisk i

przystanków).

§ 14. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :

Do komórki tej należy:

 1. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. sporządzanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,
 3. prowadzenie rejestru zawartych umów, o których mowa w pkt 2,
 4. informowanie zainteresowanych pracowników zakładu o trybie właściwym dlaudzielenia danego zamówienia publicznego,
 5. prowadzenie niezbędnej korespondencji w sprawach o zamówienia publiczne z Wydziałem Kontroli i Wydziałem Gospodarki Komunalnej U.M. w Toruniu (informacje bieżące, kwartalne sprawozdania) oraz z Urzędem Zamówień Publicznych,
 6. sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi zakładu kwartalnych sprawozdań z realizacji umów w sprawach zamówień publicznych ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości i sposobami ich zapobiegania,
 7. przewodniczenie komisji zajmującej się udzielaniem zamówień publicznych oraz
 8. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych postępowań.

§ 15. STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 1. systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów bhp,
 2. dokonywanie okresowych ocen oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz zagrożenia powstania chorób zawodowych,
 3. przedkładanie dyrektorowi zakładu bieżących informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie wraz z wnioskami zmierzającymi do poprawy stanu bhp oraz do usuwania występujących zagrożeń,
 4. wydawanie poleceń w przypadku nieprzestrzegania zasad bhp - zwłaszcza stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników,
 5. występowanie do dyrektora zakładu z wnioskami o zastosowanie sankcji służbowych w stosunku do pracowników nie przestrzegających przepisów bhp lub w stosunku do pracowników nadzoru winnych zaniedbań w dziedzinie bhp oraz z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w tej dziedzinie,
 6. współdziałanie ze służbą zdrowia sprawującą opiekę nad zakładem oraz z działem spraw pracowniczych w ocenie stanu zdrowotności załogi, badań profilaktycznych, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników,
 7. inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji bhp,
 8. współpracowanie z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Inspekcją Pracy pod nadzorem dyrektora zakładu,
 9. branie udziału w pracach zespołów powypadkowych oraz w opracowywaniu dokumentacji powypadkowej,
 10. opracowywanie we współdziałaniu z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zakładu oraz zakładowymi organizacjami związkowymi planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 11. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 12. branie udziału w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp,
 13. współpracowanie ze służbą pracowniczą i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń dot. bhp,
 14. branie udziału w okresowych społecznych przeglądach warunków pracy w zakładzie,
 15. kontrolowanie realizacji zarządzeń i poleceń dyrektora w zakresie bhp oraz nakazów, poleceń i wystąpień Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej jak również składanie informacji w tym zakresie dyrektorowi zakładu,
 16. zaopatrywanie załogi zakładu w napoje, a także posiłki profilaktyczne w okresie jesienno-zimowym.

 

§ 16. STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 1. analizowanie organizacyjnych aspektów funkcjonowania zakładu oraz poddawanie analizie w analogicznym zakresie wybranych problemów gospodarczych – przedstawianie wniosków,
 2. badanie pracy, obciążenia stanowisk administracyjno – biurowych oraz opracowywanie projektów usprawnień pracy, likwidowanie i łączenie stanowisk pracy,
 3. pełnienie funkcji wiodącej w zakresie opracowywania przez poszczególne komórki projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów w celu przedłożenia do akceptacji dyrektora,
 4. prowadzenie wykazu zarządzeń i poleceń dyrektora wraz z ich aktualizacją,
 5. coroczne sporządzanie wykazu zarządzeń i poleceń dyrektora wraz z ich aktualizacją,
 6. zbieranie meldunków o stopniu realizacji zadań zawartych w zarządzeniach – przedstawianie zbiorczych sprawozdań,
 7. opracowywanie odpowiedzi w sprawach ogólnych zakładu, na podstawie składanych przez poszczególne komórki organizacyjne meldunków,
 8. opracowywanie zbiorowych informacji dla Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i NIK w obowiązujących terminach w zakresie wykonania przez zakład wydanych przez nie nakazów i poleceń,
 9. gospodarowanie pieczątkami zakładowymi.

§ 17. AUDYTOR WEWNĘTRZNY
dokonuje oceny funkcjonowania zakładu w zakresie gospodarki finansowej pod względem rzetelności, gospodarności i jawności.

§ 18. OBSŁUGA PRAWNA :

Do komórki tej należy:

 1. udzielanie opinii, porad i konsultacji prawnych,
 2. przygotowywanie pism procesowych i innych związanych z dochodzeniem roszczeń i uczestniczeniem w postępowaniach przed organami orzekającymi,
 3. prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności zakładu,
 4. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie lub zmiana stosunku prawnego,
 5. sprawdzanie pod względem zgodności z prawem aktów prawnych i regulaminów wewnętrznych zakładu oraz projektów umów,
 6. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności zakładu oraz o uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa,
 7. udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania zakładu,
 8. udzielanie informacji o przepisach prawnych.

§ 19. STANOWISKO DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych w zakładzie oraz ich likwidacja,
 2. organizowanie i przeprowadzanie dla pracowników zakładu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach szkolenia : wstępnego i okresowego oraz na zlecenie dyrektora zakładu,
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w zakładzie,
 4. prowadzenie dokumentacji spraw ochrony przeciwpożarowej,
 5. realizowanie zadań nałożonych przepisami prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładowych: budynków, obiektów, terenów oraz wyposażenie ich w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe.

§ 20. STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu obronności i ochrony ludności,
 2. ścisłe współpracowanie z władzami obrony cywilnej na terenie miasta,
 3. prowadzenie kancelarii tajnej i obowiązującej dokumentacji w tym zakresie oraz czuwanie nad prawidłowy obiegiem dokumentów niejawnych,
 4. organizowanie szkolenia pracowników w zakresie OC.

§ 21. PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH:

opracowuje i realizuje plan ochrony informacji niejawnych, w tym dostęp do sieci informatycznej oraz nadzoruje kancelarię tajną.

§ 22. RZECZNIK PRASOWY:

upowszechnia informacje o działaniach dyrektora, zakładu oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

§ 23. KONTROLA TECHNICZA:

Do komórki tej należy:

 1. codzienna kontrola wykonania przez służby zaplecza technicznego obsługi codziennej autobusów przed wyjazdem na linie,
 2. kontrola stanu technicznego autobusów po powrocie z linii,
 3. kontrola stanu technicznego autobusów po każdej wykonanej obsłudze technicznej i naprawach zwłaszcza po naprawach awaryjnych,
 4. prowadzenie stacji diagnostycznej,
 5. dokonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych przed ich rejestracją,
 6. dokonywanie badań zużycia paliwa,
 7. dokonywanie badań awaryjnego uszkodzenia pojazdów i zespołów,
 8. przeprowadzanie okresowych kontroli kierowców na liniach w zakresie techniki jazdy i technicznej eksploatacji autobusów,
 9. przeprowadzanie szkolenia dla nowo przyjętych kierowców w zakresie budowy, techniki i eksploatacji taboru autobusowego,
 10. prowadzenie ewidencji zjazdów autobusów.

§ 24. ODDZIAŁ RUCHU AUTOBUSOWEGO:

 1. wykonuje zadania związane ze sprawnym i regularnym funkcjonowaniem komunikacji autobusowej w mieście,
 2. organizuje pełną obsadę kierowców na autobusy,
 3. opracowuje miesięczne i dzienne grafiki służb,
 4. wysyła autobusy na linie zgodnie z rozkładem jazdy,
 5. weryfikuje karty drogowe kierowców autobusów,
 6. prowadzi codzienną ewidencję wykorzystania taboru autobusowego,
 7. udziela informacji o rozkładach jazdy autobusów,
 8. sporządza karty pracy kierowców,
 9. prowadzi rozliczenia eksploatacji materiałów,
 10. prowadzi karty eksploatacyjne autobusów,
 11. planuje obsługę techniczną autobusów.

§ 25 ODDZIAŁ TRAMWAJOWY

1) utrzymuje sprawną i regularnie funkcjonującą komunikację tramwajową w mieście,

2) utrzymuje i sprawuje nadzór techniczny nad eksploatacją torowisk, maszyn i urządzeń, budynków i budowli, sieci trakcyjnej, stacji trakcyjnych, urządzeń

elektrycznych, maszyn energetycznych, sieci zakładowej NN, sieci wodnokanalizacyjnej i sieci CO, urządzeń i instalacji sprężonego powietrza ora

urządzeń dźwigowych,

3) organizuje obsadę motorniczych na poszczególne wozy tramwajowe,

4) sporządza miesięczne grafiki służb energetycznych, motorniczych, służby dozoru oraz dziennych planów służb tramwajowych,

5) wysyła tramwaje na linie zgodnie z rozkładem jazdy,

6) weryfikuje karty drogowe motorniczych,

7) prowadzi karty eksploatacyjne tramwajów,

8) rozlicza karty obrachunkowe motorniczych,

9) udziela informacje pasażerom o rozkładach jazdy tramwajów,

10) kontroluje sprawność działania kasowników;

11) opracowuje plany i harmonogramy przeglądów, konserwacji i remontów: taboru, obiektów, urządzeń, sieci, torów i instalacji wymienionych w pkt 2 oraz nadzoruje ich realizację,

12) opracowuje skróconą dokumentację remontowo–naprawczą dla obiektów, instalacji i torów,

13) opracowuje i uaktualnia zakładowe plany roczne i wieloletnie w zakresie:

- inwestycji modernizacyjno – rozwojowych i zakupu dóbr,

- poprawy procesów technologicznych, robót remontowych i odtworzeniowych,

14) utrzymuje tabor w czystości,

15) wykonuje przeglądy, konserwację i naprawy taboru tramwajowego,

16) przeprowadza remonty bieżące, średnie i kapitalne,

17) prowadzi ewidencję gotowości technicznej i zjazdów taboru,

18) prowadzi paszportyzację i dokumentację techniczną:

- taboru tramwajowego,

- wszystkich obiektów, urządzeń i sieci wymienionych w pkt.2,

19) nadzoruje realizację zadań związanych z oszczędną gospodarką wodną, energią cieplną oraz energią elektryczną w zakładzie,

20) nadzoruje prace zlecone w zakresie bieżącego utrzymania w czystości torowisk,

21) prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami paszportyzację wszystkich urządzeń instalacji podlegających dozorowi technicznemu,

22) opracowuje skróconą dokumentację remontowo – naprawczą dla maszyn.

23) zapewnia maksymalną gotowość techniczną taboru tramwajowego,

24) sprawnie i szybko likwiduje powstałe awarie – dotyczy zakresu wymienionego w pkt 2,

25) prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem badań technicznych tramwajów,

26) rozlicza koszty napraw powypadkowych,

27) likwiduje i dokonuje kasacji taboru tramwajowego,

28) zabezpiecza zakład w niezbędne materiały i części zamienne,

29) nadzoruje i kontroluje zaopatrzenie zakładu w środki czystości, materiały biurowe, pędzle, szczotki, umundurowanie i odzież roboczą, rękawice robocze, druki czyściwo, pieczątki, art. bhp, drobny osprzęt komputerowy, art. spożywcze, art. chemiczne, art. ogrodnicze, AGD, akcesoria stolarskie, meble, art. krawieckie i tapicerskie,

30) prowadzi sprawy gospodarki paliwowo – smarowniczej maszyn i urządzeń,

31) prowadzi prawidłową gospodarkę magazynową w magazynie nr 1, prowadzi szczegółową analizę zapasów magazynowych oraz planuje zakup towarów,

32) prowadzi prawidłową gospodarkę opakowaniami, złomem i surowcami wtórnymi,

33) organizuje prace remontowo – inwestycyjne,

34) organizuje Akcję Zima dla Zajezdni Tramwajowej, Zajezdni Autobusowej oraz obiektów należących do MZK na terenie miasta Torunia.

35) ewidencjonuje i gospodaruje składnikami majątku zakładowego,

36) prowadzi całości spraw w zakresie realizacji deratyzacji;

37) realizuje działania związane z OC w oparciu o plany i zalecenia inspektora OC,

38) nadzoruje pracę kuchni, stołówki zakładowej oraz warsztatu krawieckiego przy ulicy Sienkiewicza 24/26,

39) nadzoruje pracę sprzątaczek zatrudnionych w oddziale.

 

§ 26. ODDZIAŁ NAPRAW I OBSŁUGI TABORU AUTOBUSOWEGO ORAZ TRANSPORTU :

1) dokonuje przeglądów, konserwacji oraz napraw bieżących taboru autobusowego i transportu gospodarczego,

2) opracowuje roczny harmonogram napraw głównych taboru autobusowego,

3) wykonuje obsługę codzienną taboru autobusowego,

4) prowadzi paszportyzację i dokumenty taboru autobusowego i pojazdów transportu gospodarczego,

5) prowadzi prawidłową gospodarkę ogumieniem i akumulatorów oraz racjonalnego i zgodnego z rzeczywistymi potrzebami zużycia części zamiennych,

6) prowadzi sprawy związane z załatwianiem rejestracji, wycofania pojazdów z ruchu oraz kasacji autobusów i pojazdów transportu gospodarczego,

7) rozlicza koszty napraw,

8) prowadzi ewidencję zjazdów z trasy,

9) prowadzi we własnym zakresie regenerację zespołów i podzespołów autobusowych,

10) prowadzi transport gospodarczy: wydaje, przyjmuje i rozlicza dokumenty eksploatacyjne (karta drogowa),

11) prowadzi obsługę techniczną autobusów na linii w razie awarii,

12) zabezpiecza zakład w niezbędne materiały, części zamienne i paliwa

13) prowadzi prawidłową gospodarkę magazynową, prowadzi szczegółową analizę zapasów magazynowych oraz planuje zakupy towarów,

14) prowadzi prawidłową gospodarkę opakowaniami, złomem oraz surowcami wtórnymi,

15) prowadzi konserwację, naprawy, remonty maszyn, urządzeń, sieci c.o., urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń przystankowych,

16) przeprowadza szkolenia nowo przyjętych kierowców w zakresie eksploatacji ogrzewania, kasowników i wyświetlaczy,

17) gospodaruje drukami, w tym drukami ścisłego zarachowania,

18) nadzoruje pracę sprzątaczek zatrudnionych w oddziale,

19) gospodaruje odzieżą roboczą, ochronną i umundurowaniem.

20) opracowuje i uaktualnia zakładowe plany roczne i wieloletnie w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodno-ściekowej.

21) odpowiada oraz prowadzi ewidencję wyposażenia wraz z oznakowaniem (z wyłączeniem środków trwałych) pomieszczeń przy ul. Legionów 220 tj. świetlicy i sekretariatu

22)prowadzi całości spraw w zakresie realizacji umów dot.:

- wywozu nieczystości stałych,

- wywozu nieczystości płynnych,

- oczyszczania ścieków,

- całodobowej obsługi portierni,

- deratyzacji.

§ 27. DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:

1) prowadzi księgowość i finanse zakładu a w szczególności:

- prowadzi rozrachunki z budżetami tj: z tytułu podatku od towarów i usług VAT,podatku od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, PFRON, ewidencjonuje rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

- prowadzi rozrachunki z pracownikami z tytułu: wynagrodzeń oraz udzielonych pożyczek mieszkaniowych,

- rozlicza koszty wg rodzajów ich rozliczenia oraz typów działalności - według miejsca powstania kosztów i ich rozliczanie,

- prowadzi ewidencję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według rodzajów zmniejszeń i zwiększeń funduszu,

- ewidencjonuje rzeczowe składniki majątku obrotowego oraz dokonuje ewidencji ilościowo – wartościowej zapasów magazynowych,

- prowadzi rozrachunki z dostawcami i odbiorcami,

- sporządza rejestr faktur VAT dotyczący zakupu towarów i usług,

 

2) opracowuje plan finansowo-księgowy,

3) dokonuje rozliczeń z budżetem Miasta,

4) dokonuje windykacji należności zakładu,

5) sporządza okresowe informacje ekonomiczne dla potrzeb wewnętrznych zakładu,

6) sporządza sprawozdania C-01, T-06, T-02 półroczne i roczne dla Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,

7) fakturuje i ewidencjonuje sprzedaż działalności zakładu,

8) sporządza analizę sprzedaży biletów i znaczków oraz ustala na jej podstawie liczbę przewiezionych pasażerów

9) prowadzi całokształt spraw związanych z reklamą.

 

§ 28. DZIAŁ TARYFOWO – BILETOWY:

1) prowadzi sprzedaż biletów w trybie własnym i zleconym,

2) prowadzi sprzedaż znaczków i wystawia bilety miesięczne,

3) prowadzi sprawy windykacji wynikające z tytułu opłat dodatkowych,

4) wystawia wezwania do zapłaty dłużnikom zalegającym z zapłatą,

5) przekazuje sprawy dłużników Miejskiego Zakładu Komunikacji do sądu i komornika celem ściągnięcia należności,

6) przyjmuje opłaty dodatkowe z tytułu jazdy bez biletu,

7) prowadzi ewidencję sprzedaży biletów przez motorniczych i kierowców oraz nalicza należne z tego tytułu prowizje,

8) ustala prowizje dla kontrolerów biletowych z tytułu uiszczonych opłat dodatkowych,

9) nadzoruje oraz prowadzi magazyn biletów.

§ 29. DZIAŁ PŁAC

 1. sporządza okresowe informacje ekonomiczne dla potrzeb innych jednostek zewnętrznych oraz prowadzi ewidencję danych w celu sprawozdawczości,
 2. dokonuje szczegółowej ewidencji funduszu wynagrodzeń oraz zatrudnienia,
 3. prowadzi całokształt spraw dotyczących wynagrodzeń,
 4. prowadzi całokształtu spraw dotyczących ubezpieczenia społecznego,
 5. prowadzi grupowe ubezpieczenia pracownicze,
 6. rozlicza koszty płac,
 7. prowadzi całokształt spraw socjalnych, a w szczególności:
 • realizuje wydatki z funduszu w zakresie dopłat do wypoczynku dlapracowników i członków ich rodzin,
 • organizuje imprezy o charakterze kulturalno – oświatowym, rekreacyjno – sportowym, imprezy okolicznościowe,
 • realizuje wnioski pracowników w zakresie pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek mieszkaniowych,
 • udziela pomocy pracownikom najbardziej potrzebującym w formie zapomóg.

§ 30. STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, PLANOWANIA I ANALIZ:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

1) opracowywanie przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych planu finansowego zakładu, planu zadań rzeczowych oraz szczegółowych planów:

- zatrudnienia i płac,

- przychodów,

- kosztów,

2) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych,

3) coroczne sporządzanie szczegółowego planu etatyzacji,

4) sporządzanie okresowych informacji i analiz ekonomicznych,

5) przeprowadzanie kontroli doraźnych i problemowych będących w zakresie poszczególnych komórek organizacyjnych na podstawie rocznego planu rewizji gospodarczej zatwierdzonego przez dyrektora zakładu oraz w zależności od potrzeb poza komórką OC,

6) przeprowadzanie w ściśle określonych terminach kontroli doraźnych zleconych na piśmie przez dyrektora zakładu i głównego księgowego,

7) powiadamianie na piśmie dyrektora zakładu o widocznych nieprawidłowościach występujących w działalności gospodarczo-finansowej stwierdzonych poza planowaną kontrolą,

8) badanie zgodności kontrolowanych zagadnień dot. działalności zakładu z obowiązującymi przepisami,

9) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej komórki organizacyjnej zakładu jak również ustalanie osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości,

10) wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację tych nieprawidłowości,

11) terminowe sporządzanie z przeprowadzonych kontroli szczegółowych protokołów i wniosków,

12) sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych własnych oraz sporządzanie dla potrzeb dyrektora zakładu stosownych meldunków o stopniu ich realizacji,

13) omawianie wyników kontroli z zainteresowanymi osobami oraz kierownictwem zakładu,

14) przedkładanie krótkich sprawozdań na naradach miesięcznych kadry kierowniczej oraz informowanie na tych naradach o wszelkich zauważonych niedociągnięciach i brakach w sprawowaniu kontroli bieżącej oraz samokontroli przez osoby zobowiązane do jej sprawowania z urzędu,

15) opracowywanie rocznych sprawozdań ze swojej pracy oraz przedkładanie sprawozdań za pośrednictwem swojego bezpośredniego przełożonegodyrektorowi zakładu,

16) przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z kontrolą wewnętrzną wsposób zabezpieczający tajemnicę służbową oraz utrzymywanie kompletności dokumentacji.

 

§ 31 INFORMATYK

 1. administrowanie siecią lokalną,
 2. zapewnienie ciągłości dostępu do sieci internet,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznej,
 4. rozpoznawanie i śledzenie zagrożeń w systemach i sieci informatycznej orazokreślanie sposobów ich eliminowania,
 5. wykrywanie i reagowanie na incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa,
 6. tworzenie i przechowywanie aktualnych kopii zapasowych krytycznych danych,
 7. współpraca przy prowadzeniu serwisu internetowego,
 8. serwis i konserwacja sprzętu komputerowego,
 9. doradztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 10. pomoc pracownikom w jakichkolwiek problemach związanym z użytkowaniem komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.

 

Rozdział 6
ZASADY PODPISYWANIA PISM I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI

 

§ 33. 1. Wewnętrzne akty normatywne:

1) zarządzenia, polecenia służbowe, okólniki, regulaminy, instrukcje i informacje podpisuje jednoosobowo dyrektor zakładu,

2) polecenia służbowe, okólniki regulaminy, informacje w zakresie techniczno – eksploatacyjnym oraz ekonomiczno – finansowym podpisują dyrektorzy pionów wg. właściwości,

3) polecenia służbowe, okólniki, regulaminy, informacje obejmujące zakres poszczególnych komórek organizacyjnych podpisują kierownicy

działów/oddziałów wg. właściwości.

2. Pisma wychodzące na zewnątrz podpisują:

1) dyrektor zakładu,

2) dokumenty, na podstawie których powstają zobowiązania finansowe (zamówienia, zlecenia) podpisuje jednoosobowo dyrektor zakładu, a w przypadku, gdy wartość zobowiązania przekracza kwotę 1000,00 zł. – wymagane są dwa podpisy – dyrektora zakładu i z-cy dyrektora ds. ekonomicznych – głównego księgowego.

3. Z upoważnienia dyrektora zakładu n/w dokumenty podpisują:

1) z-ca dyrektora ds. techniczno – eksploatacyjnych: pisma wychodzące z zakładu dotyczące zgłaszania szkód do firm ubezpieczeniowych,

2) kierownik działu spraw pracowniczych: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, legitymacje ubezpieczeniowe, oferty pracy,

3) referent ds. obsługi sekretariatu: dokumentacja dot. windykacji należności za przejazd bez biletu (wezwania do zapłaty),

4) kierownik działu programowania i kontroli ruchu: pisma dot. wstępnego zgłaszania szkód poniesionych przez zakład do ubezpieczyciela; pisma dot.

opiniowania i uzgadniania projektów drogowych i urządzeń inżynieryjnych w pasach drogowych oraz organizacji ruchu drogowego dla biur projektów i wykonawców.

4. W przypadku nieobecności dyrektora zakładu powyżej jednego dnia uprawnienia w zakresie podpisywania dokumentów przysługują z-cy dyrektora ds.

ekonomicznych – głównemu księgowemu (z wyłączeniem spraw, które dyrektor w sposób wyraźny zastrzeże do swojej decyzji).

5.Postanowienia o których mowa w § 33 ust. 1 - 4 nie wyłączają zasad ustalonych w Instrukcji Obiegu Podstawowych Dokumentów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu.

 

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 34. 1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

 

2.Ogólne zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w zakładzie oraz zasady lasyfikowania akt, kategorie archiwalne i okresy ich przechowywania regulują powszechnie obowiązujące przepisy.

3.Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi regulują odrębne przepisy.

 


Dokumenty do pobrania:
alt Regulamin organizacyjny

 

 

 

Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

 

 1. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zbiorowych przewozów pasażerskich na terenie miasta Torunia.
 2. Zakład może nadto świadczyć inne drobne usługi materialne i niematerialne.

 

Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

 

Struktura własnościowa majątku MZK Toruń
( mienie zakładu jest mieniem komunalnym, przekazanym w zarząd zakładowi )

Lp

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego

Charakterystyka

1

Budynki i lokale

Lokalizacja:
ul. Sienkiewicza 24/26
ul. Legionów 220
3 podstacje, 5 dyspozytorni – na terenie miasta

2

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej w tym:

- drogi tramwajowe
- sieci tramwajowe

 

46.250,77 mtp (metry toru pojedyńczego)
45.947,50 mb.

Charakterystyka

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego

Wiek taboru

tramwaje

typ: 805 Na

typ: 5N

typ: N-zabytkowy

Sztuk

58

55

2

1

1955

1

 

1

 

1956

1

 

1

 

1980

14

14

   

1981

1

1

   

1982

4

4

   

1983

9

9

   

1984

9

9

   

1986

6

6

   

1987

4

4

   

1988

4

4

   

1989

       

1990

4

4

   

1991

       

1992

       

1993

1

   

1

   

Jelcz 120M

 

Jelcz 120MM /silnik MAN/ silnik Euro1

Jelcz M121M /silnik MAN/ niska podłoga silnik Euro2

Jelcz M081MB niska podłoga silnik Euro2

Jelcz 120M/3 silnik Euro2

 

Jelcz 120MM/2 silnik MAN silnik Euro2

MAN niska podłoga silnik Euro3
MAN niska podłoga silnik Euro4

Jelcz M120M /silnik MAN/ silnik Euro3

 

Sztuk

130

59


1

2

6

23

3

26

9

1

 

1993

3

3

     

 

         

1994

8

7

1

               

1995

1

1  
 

1996

15

13

 

2

             

1997

15

15

                 

1998

13

13

                 

1999

9

7
1

1


 

2000

11

     

3

8

         

2001

9

     

1

8

         

2002

6

       

4

2

       

2003

8

     

1

2

1

 

1

   

2004

4

                   

2005

8

                   

2006

11

                   
2007 9

             9