Autor/ osoba odpowiedzialna: Zbigniew Wyszogrodzki, Piotr Rama
Data wytworzenia: 06.06.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ MZK.PZ-251-04/19 (archiwum .zip, rozmiar około 8,5 MB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zbigniew Wyszogrodzki, Piotr Rama
Data wytworzenia: 2019.06.03
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (plik .pdf)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zbigniew Wyszogrodzki, Piotr Rama
Data wytworzenia: 30.05.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

WYBÓR OFERT I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH (plik. PDF)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zbigniew Wyszogrodzki, Piotr Rama
Data wytworzenia: 22.05.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

ZAPYTANIE OFERTOWE MZK.PZ-251-03/19 (archiwum .zip, rozmiar około 15 MB)

Autor/ osoba odpowiedzialna: Maciej Ekwiński
Data wytworzenia: 13.05.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

W załączniku nr 8 do zapytania (wykaz osób) sprostowano omyłkę pisarską poprzez odwołanie do właściwego punktu zapytania w informacji zawartej pod tabelą (było V.1 ppkt 1, jest IV.1 ppkt 1):

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 8 (plik. odt)

 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Maciej Ekwiński
Data wytworzenia: 13.05.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

Treść zapytania ofertowego zostaje zmodyfikowana w zakresie terminów składania i otwarcia ofert. Rozdział VII zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

"VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać w Biurze Podawczym lub Sekretariacie MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87–100 Toruń, w terminie do dnia 17.05.2019 roku, do godz. 11:45.
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, w dniu 17.05.2019 roku o godz. 12:00.
Otwarcie ofert jest jawne."