Autor/ osoba odpowiedzialna: Mikołaj Stefański
Data wytworzenia: 08.02.2019
Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

W dniu 15 lutego 2019 roku Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie treści załączników oraz terminów składania i otwarcia ofert. Szczegółowe informacje o dokonanych zmianach dostępne są na stronie postępowania na Platformie.

W dniu 8 lutego 2019 roku MZK w Toruniu Sp. z o.o. zamieściła na Platformie Marketplanet dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalnych pojazdów technicznych. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Łącze do Platformy (łącze do postępowania dostępne jest na liście postępowań po kliknięciu zakładki "Aktualne" w pozycji menu [znajdującego się na górze strony po lewej] "Lista Przetargów i Dialogów Technicznych"): 

https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl