Zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia oprogramowania „Gospodarka Magazynowa” powiązanego z modułami funkcjonującego w MZK w Toruniu Sp. z o.o. zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400697
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia oprogramowania „Gospodarka Magazynowa” powiązanego z modułami funkcjonującego w MZK w Toruniu Sp. z o.o. zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP

Zamówienia publiczne - Do 30 000 Euro

 ZAPYTANIE OFERTOWE MZK.PO-040-01/17

Dotyczy wdrożenia oprogramowania „Gospodarka Magazynowa” powiązanego z modułami funkcjonującego w MZK w Toruniu Sp. z o.o. zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na wdrożenia oprogramowania „Gospodarka Magazynowa”, które będzie funkcjonowało w ramach zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP w MZK w Toruniu Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Zamawiający:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26, 87 – 100 Toruń

tel./ fax  0-56 622 55 02/ 0-56 655 53 39

NIP: 879–017–72–33 REGON: 341227892

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721

kapitał zakładowy 44 953 000,00 zł - opłacony w całości

Numer rachunku bankowego: 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292

Przedmiot zamówienia:

- wdrożenie oprogramowania „Gospodarka Magazynowa”,
- integracja z modułem gospodarki remontowej ADOP,
- kosztorysowanie odszkodowań,  

Powyższe elementy będą funkcjonowały w ramach zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP w MZK w Toruniu Sp. z o.o.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe oprogramowania szeroko rozumianej gospodarki magazynowo-materiałowej określają załączniki nr 1,2,3,4,5 do zapytania.

Głównym celem wdrożenia nowego rozwiązania jest zastąpienie obecnie działającego systemu gospodarki magazynowej ADOP GM na poziomie co najmniej obecnie funkcjonującego rozwiązania.

Oprogramowanie musi zostać powiązane z modułami funkcjonującego w MZK w Toruniu Sp. z o.o. zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem SIMPLE.ERP oraz musi uwzględniać przepisy wewnętrzne MZK w Toruniu Sp. z o.o. w tym przede wszystkim dotyczące gospodarki materiałowej (w załączeniu regulaminy wewnętrzne).

W przypadku braku możliwości pełnego zastąpienia dotychczasowego rozwiązania opartego na oprogramowaniu ADOP GM, Wykonawca zobowiązuje się do opracowania rozwiązania współpracującego z obecnym oprogramowaniem (SIMPLE.ERP, ADOP GM).

 Wdrożone oprogramowanie powinno umożliwiać modyfikowanie przez osoby upoważnione Zamawiającego wzorów formularzy, wydruków, procesów obiegu dokumentów.

  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia ponad cenę ryczałtową podaną w ofercie, przeprowadzi dziesięciodniowe (10 x 8 godzin) szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi  oprogramowania oraz określi i dostarczy ilość licencji (proponowane 5).

Termin realizacji zamówienia:

Wdrożenie oprogramowania nastąpi w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Warunki realizacji zamówienia:

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 5 do formularza – wzorze umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena – znaczenie 100%

Wymagana zawartość oferty:

1)    Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela oferenta, formularz ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania) wraz z załącznikami,

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 12:00 w Biurze Podawczym Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu (wejście od ulicy Broniewskiego), bądź pocztą / kurierem na adres: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Gospodarka Magazynowa”.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  1 grudnia 2017 roku o godz. 12:15 w Sali Narad MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26

Załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia MZK.PO-040-01/17 - Aby pobrać  załaczniki (archiwum zip ok. 3MB), skorzystaj z łącza: ZAŁĄCZNIKI
 

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zbigniew Wyszogrodzki - Prezes Zarządu

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 24 Listopad 2017 16:33)