Nabór na stanowisko mistrz robót torowych
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 116 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400359
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Nabór na stanowisko mistrz robót torowych

 
MZK w Toruniu Sp. z o.o.
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26
na stanowisko mistrza robót torowych w branży kolejowo/tramwajowej
 
 
                                                                                                              Toruń, dnia 23 maja 2017 r.
 
A. Do naboru mogą przystąpić osoby posiadające n/w kwalifikacje:
 
 
I. Wykształcenie:
 
średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne 
preferowane: uprawnienia  budowlane  do   kierowania  robotami   budowlanymi  o  specjalności kolejowo/tramwajowej bez ograniczeń.
 
 
II. Staż pracy i doświadczenie zawodowe
 
preferowane: minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami torowymi   w branży kolejowo / tramwajowej.
 
 
III.Wiedza specjalistyczna i umiejętności
 
-  umiejętność organizowania i kierowania robotami z zakresu infrastruktury 
   kolejowo/tramwajowej,
-  umiejętność sporządzania harmonogramów robót, kalkulacji kosztów,
-  umiejętność analizy dokumentacji projektowej pod kątem optymalizacji kosztów oraz wyceny
   robót,
- pozyskiwanie i analiza zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert dostarczonych przez dostawców
  materiałów.
 
 
IV. Predyspozycje osobowościowe
 
preferowane: zdolność do pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, wysokie kompetencje interpersonalne, obsługa pakietu MS Office ( Word, Excel, MS Project – MS Office), mobilność, prawo jazdy kat. B, 
 
V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 
1.      kierowanie robotami torowymi związanymi z naprawami , remontami i modernizacją torowisk,
2.      kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z wymogami obowiązującego prawa ,
3.      uczestnictwo w wyborze podwykonawców,
4.      organizowanie pracy dla podległych pracowników i podwykonawców,
5.      monitoring i rozliczanie kosztów napraw, remontów i modernizacji torowisk.
 
 
 
B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na w/w stanowisko uczestnicy naboru przedkładają:
1.      motywację przystąpienia do naboru,
2.      CV zawierające szczegółowy opis drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy opatrzony klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  ( t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz.922 ),
3.      dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.      dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym lub kontynuowanym zatrudnieniu, bądź zaświadczenia z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów).
 
C. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:
1) termin składania ofert: do dnia 14.06.2017r. w godzinach 7.00 - 15.00  w budynku MZK w Toruniu Sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 24/26, Dział Spraw Pracowniczych pokój nr 12
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko mistrza robót torowych"
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do MZK w Toruniu Sp. z o.o.
 
Kandydat zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Z-ca Prezesa
d/s Eksploatacyjno-Technicznych
/-/

Piotr Rama