Nabór ofert na stanowisko Prezesa Zarzadu Społki MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 121 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400711
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Nabór ofert na stanowisko Prezesa Zarzadu Społki MZK w Toruniu Sp. z o.o.

Nabór na stanowiska - Nabór na stanowiska

 Rada Nadzorcza Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ogłasza nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.  
 
 
A.  Ofertę może złożyć osoba:
 
I.   Posiadająca niżej wymienione kwalifikacje i umiejętności:        

 
1) wykształcenie niezbędne: wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane 
    w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

 
    preferowane: studia z dziedziny nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania,
2) preferowane kwalifikacje: MBA, zarządzanie finansami, ekonomia transportu;
3) staż pracy niezbędny: co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
preferowany staż na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą
4) niezbędne doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek związanych z zarządzaniem jednostka organizacyjną i zespołem ludzkim co najmniej 50 – osobowym
preferowane doświadczenie zawodowe: znajomość prowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym 
z pozyskiwanych z pozabudżetowych środków finansowych;
niezbędna znajomość z zakresu: zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, przepisów ustaw: Kodeksu spółek handlowych, o transporcie drogowym, o publicznym transporcie zbiorowym, prawo przewozowe, o gospodarce komunalnej, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, Prawo zamówień publicznych, Prawo pracy, o związkach zawodowych,
preferowana znajomość języka angielskiego w mowie na poziomie komunikatywnym;
5)  niezbędny: dobry stan zdrowia;
6)  niezbędna: umiejętność zarządzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania oraz  kierowania zespołem.
    
II. Nie karana:
 
1)   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko której nie toczy się postępowanie  karne;
2)   zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 168, z późn. zm.)
III. Posiadająca obywatelstwo polskie,  pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
IV. Nie podlegająca ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, zgodnie z ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. Nr 216, poz. 1584, z późn zm.) oraz Kodeksem spółek handlowych (Dz. U. z 2016r., poz. 1578) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. poz. 2259).
 
Do podstawowych zadań, na stanowisku o którym mowa w ogłoszeniu należeć będzie:
prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 
B.    Dla udokumentowania spełniania wymogów określonych w części A uczestnik konkursu przedkłada:

 
1)  pisemne zgłoszenie i motywację przystąpienia do naboru ofert,
2)  pisemną koncepcję świadczenia usług zarządzania na stanowisku uwzględniającą problematykę funkcjonowania i rozwoju Spółki, zawierającą do 2 000 słów napisanych czcionką w rozmiarze 12;
3)  życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, osiągnięć w pracy (zajmowane stanowiska oraz wykonywane zadania), posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru ofert – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.              o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)”;
4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wymagany okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek związanych z zarządzaniem jednostka organizacyjną i zespołem ludzkim co najmniej 50 – osobowym (świadectw pracy, zaświadczeń lub dokumentów  o prowadzeniu działalności gospodarczej);
6)  zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać pracę na stanowisku, o którym mowa 
w ogłoszeniu, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;
7)  oświadczenie uczestnika, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu oraz że przeciwko niemu nie toczy się postępowanie karne;
8)  oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
9)  oświadczenie uczestnika, że posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie uczestnika, że nie podlega ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, zgodnie z: ustawą z 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r. 
Nr 216, poz. 1584, z późn zm.), ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksem spółek handlowych 
(Dz. U. z 2016r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).
11)  oświadczenie o spełnieniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm) – w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 
Mile widziana opinia z ostatnich 5 lat pracy.

 
C.  Termin składania ofert: 

 
zgłoszenia należy składać do dnia 15 marca 2017r. w siedzibie Spółki Miejski Zakład Komunikacji 
w Toruniu Sp. z o .o., ul. Sienkiewicza 24/26, w godzinach od 800 – 1500 , w zamkniętych kopertach zaadresowanych „Rada Nadzorcza Miejski Zakład Komunikacji w ToruniuSp. z o.o., z dopiskiem „Nabór ofert na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki MZK w Toruniu Sp. z o .o ”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do siedziby Spółki MZK w Toruniu  Sp. z o .o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26
O dopuszczeniu do dalszego postępowania oraz zaproszeniu na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e – mailowy lub telefonicznie.
Załącznikami do ogłoszenia są: uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., Zasady przeprowadzenia naboru ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2014r. 
i 2015r., akt założycielski Spółki i struktura organizacyjna.

 Załączniki do pobrania: