Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399217
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg nieograniczony na dostawę sześciu fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich (z opcją zakupu maksymalnie dwóch kolejnych autobusów o takich samych (identycznych) parametrach i wyposażeniu) - 19/E/13 - odwołanie

Zamawiający niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia (http://bip.mzk.torun.pl), kopię odwołania dotyczyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Poniżej została udostępniona do pobrania kopia odwołania (rozmiar pliku 9,9 MB):

ODWOŁANIE alt

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański