Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

29 czerwca 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: „Przebudowa - modernizacja istniejącego stanowiska kontroli pojazdów znajdującego się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu, polegająca na przekształceniu istniejącego stanowiska (z ewentualnym wykorzystaniem części istniejących urządzeń oraz dostawą pozostałych urządzeń wymaganych przepisami) w Okręgową Stację Kontroli Pojazdów” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-11/18
Nazwa Przetarg otwarty na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: „Przebudowa - modernizacja istniejącego stanowiska kontroli pojazdów znajdującego się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu, polegająca na przekształceniu istniejącego stanowiska (z ewentualnym wykorzystaniem części istniejących urządzeń oraz dostawą pozostałych urządzeń wymaganych przepisami) w Okręgową Stację Kontroli Pojazdów” w formule zaprojektuj i wybuduj
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 17.07.2018 r., do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 17.07.2018 r., o godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

29.06.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-11/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański