Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 400210
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Nabór na stanowisko sam referenta d/s technicznych Projektu BiT City

Nabór na stanowiska - Nabór na stanowiska

 

Prezes MZK w Toruniu Sp. z o.o.
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26
na stanowisko samodzielnego referenta d/s technicznych Projektu BiT City 
 
Toruń, dnia 18 września 2012r.
 
A. Do naboru mogą przystąpić osoby posiadające n/w kwalifikacje:
 
I. Wykształcenie:
niezbędne: wyższe techniczne 
preferowane: uprawnienia budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń
 
II. Staż pracy i doświadczenie zawodowe
niezbędne: minimum 3-letni staż pracy, znajomość zasad współfinansowania projektów przez Unię Europejską.
 
III. Wiedza specjalistyczna i umiejętności
 
- znajomość prawa budowlanego,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych:
   edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, poczty elektronicznej i Internetu,
- znajomość metod i procedur pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz zarządzania   
    projektami,
    
IV. Predyspozycje osobowościowe
preferowane: zdolności organizacyjne i analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność.
 
V.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 
1.  nadzór nad realizacją projektu BiT City w zakresie technicznym, w szczególności dotyczącym infrastruktury, urządzeń itp.,
2.  analiza przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych pod kątem ich zasadności,
3.  opracowywanie i opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz innych opracowań i dokumentów pod względem technicznym,
4.  uzyskiwanie wymaganych prawem pozwoleń dopuszczeń i innych dokumentów.
 
 VI. Warunki zatrudnienia
 
W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1) pierwsza umowa o prace zawarta będzie na okres próbny do 3 miesięcy
2) druga i trzecia umowa o prace zawarte będą na czas określony. Czas trwania umów będzie ustalony na wniosek Prezesa.
 
B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na w/w stanowisko uczestnicy naboru przedkładają:
1.   motywację przystąpienia do naboru,
2.   życiorys zawierający szczegółowy opis dotyczący drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy opatrzony klauzulą "wyrażam  
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
3.   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.  dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym lub kontynuowanym zatrudnieniu, bądź zaświadczenie z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów).
 
C. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:
1) termin składania ofert: do dnia 28.09.2012r. w godzinach 7.00 - 15.00 w budynku MZK w Toruniu Sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 24/26, pok. nr 12.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko samodzielnego referenta d/s technicznych Projektu BiT City w MZK w Toruniu Sp. z o.o."
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do MZK w Toruniu Sp. z o.o.
 
Kandydat zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Do składania ofert zapraszamy w szczególności osoby spełniające wymagania formalne  i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 

PREZES
/ - /
Janusz Szymański

 
 

 

   
   

 

Zmieniony (Środa, 19 Wrzesień 2012 12:33)