Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 45
Odsłon : 390971
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Projektu BiT City

Nabór na stanowiska - Nabór na stanowiska

Prezes MZK w Toruniu Sp. z o.o.
ogłasza publiczny nabór ofert w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26
na stanowisko Pełnomocnika ds. Projektu BiT City 
z okresem zatrudnienia do dnia  30.06.2015r.

Wynik naboru znak sprawy 1/2012


A. Do naboru mogą przystąpić osoby posiadające n/w kwalifikacje:

I. Wykształcenie:
niezbędne: wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
dodatkowe: studia podyplomowe z zamówień publicznych

II. Staż pracy i doświadczenie zawodowe
niezbędne: co najmniej roczny staż pracy, znajomość zasad współfinansowania projektów przez Unię Europejską.

III. Wiedza specjalistyczna i umiejętności
-  bardzo dobra znajomośc obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych:
   edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, poczty elektronicznej i Internetu,
-  znajomośc metod i  procedur pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz zarządzania
   projektami,
    

IV. Predyspozycje osobowościowe
preferowane: zdolności organizacyjne i analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. zapewnienie ciągłości finansowania projektu i terminową realizację płatności zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi oraz montażem finansowym uwzgędniającym wszystkie jego źródła finansowania,
2. współpraca z instytucją wdrażającą, liderem i partnerami projektu,
3. współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT,
4. udział w kontrolach zewnętrznych projektu,
5. współpraca przy sporządzaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
6. weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzania zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisywanymi umowami oraz harmonogramem realizacji projektu,
7. sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych dokumentujących wykorzystanie środków realizowanego projektu,
8. sporządzanie niezbędnych sprawozdań finansowych z realizacji projektu,
9. sporządzanie niezbędnych sprawozdań do Centrum Unijnych Projektów Transportowych i ministerstwa Infrastruktury,
10. udział w sporządzaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów,
11. właściwe prowadzenie dokumentacji, jej poufności oraz przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS,
12. uczestnictwo w komisjach przetargowych,
13. współpraca przy opracowywaniu wniosków o przekazanie środków wraz z załącznikami zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
14. udział w weryfikowaniu wydatków w zakresie kwalifikowania kosztów.VI. Warunki zatrudnienia
W miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu Sp.z o.o. obowiązują następujące zasady zwierania umów o pracę:
1) pierwsza umowa o prace zawarta będzie na okres próbny do 3 miesięcy
2) druga i trzecia umowa o prace zawarte będą  na czas określony. Czas trwania umów będzie ustalony na wniosek Prezesa.
 
B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na w/w stanowisko uczestnicy naboru przedkładają:
1. motywację przystąpienia do naboru,
2. życiorys zawierający szczegółowy opis dotyczący drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy opatrzony klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru - zgodnie z ustawą z dnia 29.01.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym lub kontynuowanym zatrudnieniu, bądź zaświadczenie z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów),
5. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz wiedzę specjalistyczną                       i umiejętności.

C. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:
1) termin składania ofert: do dnia 13.04.2012r. w godzinach 7.00 - 15.00  w budynku MZK w Toruniu Sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 24/26, pok. nr 12.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Projektu BiT City w MZK w Toruniu Sp. z o.o."
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do MZK w Toruniu Sp. z o.o.

2) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz terminu przeprowadzenia dalszego postepowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru na w/w stanowisko nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

Do składania ofert zapraszamy w szczególności osoby spełniające wymagania formalne i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


      

PREZES

 Janusz Szymański

 

 

Wynik naboru znak sprawy 1/2012

 

Zmieniony (Poniedziałek, 30 Kwiecień 2012 07:05)