Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399199
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Projektu BiT City

Nabór na stanowiska - Nabór na stanowiska

Prezes MZK w Toruniu Sp. z o.o.
ogłasza publiczny nabór ofert

w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 24/26 na stanowisko Pełnomocnika ds. Projektu BiT City - 1/2 etatu
  z okresem zatrudnienia do dnia  30.06.2015r.

 Nabór  na w/w stanowisko unieważniono w dniu 8 marca 2012r.A. Do naboru mogą przystąpić osoby posiadające n/w kwalifikacje:

I. Wykształcenie:
niezbędne: wyższe ekonomiczne lub prawnicze.

II. Staż pracy i doświadczenie zawodowe
niezbędne: co najmniej roczny staż pracy,  doświadczenie w rozliczaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, znajomość procedur inwestycyjnych oraz zasad współfinansowania projektów przez Unię Europejską.

III. Wiedza specjalistyczna i umiejętności
znajomość ustawy o rachunkowości, rozliczania inwestycji, bardzo dobra znajomośc obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych: edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, poczty elektronicznej i Internetu.

IV. Predyspozycje osobowościowe
preferowane: zdolności organizacyjne i analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy  w zespole, samodzielność, kreatywność.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1.    przygotowanie montażu finansowego projektu,
2.    zapewnienie ciągłości finansowania projektu i terminową realizację płatności zgodnie z planami rzeczowo-finansowymi oraz montażem finansowym uwzgędniającym
       wszystkie jego źródła finansowania,
3.    współpraca z instytucją wdrażającą, liderem i partnerami projektu,
4.    współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT,
5.    udział w kontrolach zewnętrznych projektu,
6.    współpraca przy sporządzaniu i realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
7.    weryfikacja i opisywanie faktur pod względem merytorycznym i sprawdzania zgodności ich zakresu rzeczowego z podpisywanymi umowami oraz harmonogramem
       realizacji projektu,
8.    sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych dokumentujących wykorzystanie środków realizowanego projektu,
9.    sporządzanie niezbędnych sprawozdań finansowych z realizacji projektu,
10.    sporządzanie niezbędnych sprawozdań do Centrum Unijnych Projektów Transportowych i ministerstwa Infrastruktury,
11.    udział w sporządzaniu materiałów przetargowych dla wszystkich koniecznych przetargów,
12.    właściwe prowadzenie dokumentacji, jej poufności oraz przechowywanie zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów FS,
13.    uczestnictwo w komisjach przetargowych,
14.    współpraca przy opracowywaniu wniosków o przekazanie środków wraz z załącznikami zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
15.    udział w weryfikowaniu wydatków w zakresie kwalifikowania kosztów.

VI. Warunki zatrudnienia
W miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu Sp.z o.o. obowiązują następujące zasady zwierania umów o pracę:
1) pierwsza umowa o prace zawarta będzie na okres próbny do 3 miesięcy
2) druga i trzecia umowa o prace zawarte będą  na czas określony. Czas trwania umów będzie ustalony na wniosek Prezesa.
 
B. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na w/w stanowisko uczestnicy naboru przedkładają:
1.    motywację przystąpienia do naboru,
2.    życiorys zawierający szczegółowy opis dotyczący drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy opatrzony klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru - zgodnie z ustawą z dnia 29.01.1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.),
3.    dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4.    dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zakończonym lub kontynuowanym zatrudnieniu, bądź zaświadczenie z PUP o okresie pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów),
5.    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz wiedzę specjalistyczną  i umiejętności.

C. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:
1) termin składania ofert: do dnia 15.03.2012r. w godzinach 7.00 - 15.00  w budynku MZK w Toruniu Sp. z o.o., przy ul. Sienkiewicza 24/26, pok. nr 12.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Projektu BiT City w MZK w Toruniu Sp. z o.o."
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do MZK w Toruniu Sp. z o.o.

2) ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz terminu przeprowadzenia dalszego postepowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru na w/w stanowisko nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Złożone przez uczestników oferty należy odebrać w terminie 14 dni od zakończenia udziału  w postępowaniu, w przeciwnym wypadku zostaną one komisyjnie zniszczone.

Do składania ofert zapraszamy w szczególności osoby spełniające wymagania formalne i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 


PREZES

Janusz Szymański

 

Nabór  na w/w stanowisko unieważniono w dniu 8 marca 2012r.

Zmieniony (Czwartek, 08 Marzec 2012 13:32)