Rada Nadzorcza
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400432
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Rada Nadzorcza

 Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący - Maciej Krystek
Z-ca Przewodniczącego - Marcin Deluga 
Sekretarz - Bogdan Kaliński 

Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, do kompetencji której należy:

- sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach działalności,
- coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań sprawozdań, bilansów, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonych kontroli,
- stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
- prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
- opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
- wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
- opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych, - uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
- wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
- opiniowanie wniosków Zarządu o zaciąganiu średnio i długoterminowych kredytów,
-powoływanie i odwoływanie Zarządu,
-nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki.

Zmieniony (Wtorek, 04 Sierpień 2015 12:08)