Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 87 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405574
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na realizację zadania „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu” w formule zaprojektuj i wybuduj (MZK.PZ-251-03/18)

8 marca 2018 roku

UWAGA! Zamawiający odpowiedział na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (m. in. przedłużono termin realizacji zadania stanowiącego przedmiot zamówienia [do 31.12.2018 roku] oraz termin składania ofert [do 19.03.2018 roku do godziny 11:45]). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt


1.03.2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu do eksploatacji oraz wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu” (MZK.PZ-251-03/18),

 Pytanie nr 1

Dotyczy : pkt. V.1 SIWZ Warunki udziału w postępowaniu

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawcy, który wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum trzech modernizacji stacji paliw z czego przynajmniej jedna była realizowana na czynnym obiekcie z utrzymaniem możliwości tankowania w trakcie prowadzenia robót?

 Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak. Zamawiający zgadza się na dopuszczenie do postępowania oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawcy, który wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy modernizacje stacji paliw, z czego przynajmniej jedna była realizowana na czynnym obiekcie z utrzymaniem możliwości tankowania w trakcie prowadzenia robót.

 Pytanie nr 2

Dotyczy : pkt. XI SIWZ MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERTY

2. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09.03.2018r.?

 Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 09.03.2018.

 Informacje dodatkowe:

Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie objętości planowanego do wymiany zbiornika nr 1 – na ON, zmieniając zapisy PFU:

1)      w punkcie 1.2, podpunkt  5), litera p), nadając mu brzemiennie:

„Wymiana zbiornika nr 1 /20000 l, olej napędowy/ - na 40000 l olej napędowy”

2)      w punkcie 4.1.1.1, litera a), nadając mu brzemiennie:

„zbiornik jednokomorowy 40000 l /40 m3/”

3)      w punkcie 4.1.1.1, UWAGA, nadając jej brzemiennie:

 

„Zamawiający dopuszcza montaż nowego zbiornika w innej lokalizacji (np. zbiornik najazdowy w planie układu komunikacyjnego stacji)  i  pozostawienie nieczynnego zbiornika dotychczasowego zabezpieczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu warunku utrzymania stałej możliwości tankowania pojazdów Zamawiającego i klientów komercyjnych w trakcie prowadzenia remontu”


16 lutego 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-03/18
Nazwa Przetarg otwarty na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, w tym między innymi decyzji o pozwoleniu na budowę, przekazaniu do eksploatacji, oraz wykonanie robót budowlanych na czynnym obiekcie dla zadania pod nazwą: „Modernizacja istniejącej stacji paliw zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 19.03.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 19.03.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

16.02.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-03/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 08 Marzec 2018 13:41)